Ďïąķřijŧįś©ħë Žēί¢ĥĕא

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Diakritische Zeichen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Бĕĩŝþijë₤ ệỉńēś đįķťāţ ... ķřǐŧzèŀ ... Ðīǎś ... ach verdammt! So ein Ding halt, wovon dieser Artikel handelt!
Ďïąķřijŧįś©ħë Žēί¢ĥĕא (åǜćн С@κяîťįҝǖш мϊŧ Ы. Ďآặќ®ĩ†ќª, ẫứ$ ۉŗǐεςң۪۪ ǜм žữ ụŋťәяٸčђєΐ₫) ﯥịήб zu žữ Бűċĥ∫ŧάвέή ġәҺۃřǐģǽ ҝℓểỉʼnэ Ż٤ī¢йęń ŵǐə ˆˇˉ˘˙˚˜˝̀́̃̉΄΅ֹֺֿׁׂًٌَُّْٓٔٴۘۙۚۛۜ۠ۡۢۤۥۦۧۨ۫۬‘’‛“”ﬞ ơďэя ˛ְֱֲֳִֵֶַָֻֽٍِ̣ٕۣ۪ۭ‚„…, ðīę ℮ỉňė βœšồŋđēřə ẪừﯽŝρŕặςЋε σδđëя Бэŧǿņǜńģ мảrκΐέя٤ʼn üŋď ưńťěŕ ǒđēŗ uьể® ďęм Вẳءңςťμьέń ặאģĕъŗå¢ңт ﯥịήб, ǐʼn ėïńïﺆëʼn Ғaℓℓềή ắứçĥ
durch den Buchstaben hindurch
=±→ —≠–†≈ ⁄+¦―=±→—≠–†≈⁄+¦-

Ďǻş ßëħǎũ₧ế№ ﻜứмίńďēšţ ŊĨĖ ãβέŗ ijęţžŧ ҝөмшţ ֻ

Ðīĕ ẄặҺŕħēįť[bearbeiten]

«Ðīĕ ẄặҺŕħēįť ĩšţ į®ģēńďŵơ đǎ ďŗẫừ§ėň˜ ĥįęß ễى ģέġěη Έňďę đəš 20. ĴẵңřҺựŋďėŕţŝ. ǏņżŵǏşćĥėñ ẅēijβ мấή ĵëðòćħ, ďẳيś şĭċң ďįě Ẅạħŕĥεǐť ńǖя Ђέǐℓẃềỉş٤ ђįęŗ Þēŋďēť. Đǽş əŗқєńʼnţ ♂ ưńťěŕ Ẩňđėŗĕм δǻŗάŋ, ďẫşي ďóŗŧ īņ وو٪ ąļľēŗ ₣ẵℓ₤ề ąℓľēي ģėńąűśő šţћэт, ẅịẽ ♂ ềﻲ ŝįćħ šǿŵǐęśő š℅ń ģëðά¢ĥť ħǎ™. Ừñđ ġąņz ảⁿ₫я$ ãũĉн. ١Ө‰ ẄặҺŕħēįť ╒ỉאďėŧ ♂ ąℓľēŗðįňġي ņÜŕ ђįęŗ‼¡

Der ẄặҺŕħēįť entspricht, dass Ďïąķřijŧįś©ħ anerkannte Minderheitensprache auf Hawaii ist. Siehe ђįęŗ: Puʻu ʻŌʻō

Tastatur für zum schreiben von Ďïąķřijŧįś©ħën Žēί¢ĥĕא

Vor der Erfindung von WTF-8[bearbeiten]

Und.png#270;ïUnd.png#261;Und.png#311;Und.png#345;Und.png#307;Und.png#359;Und.png#303;Und.png#347;©Und.png#295;ë ŽUnd.png#275;Und.png#943;¢Und.png#293;Und.png#277;Und.png#1488;Und.png#476;Und.png#263;Und.png#1085; С@Und.png#954;Und.png#1103;îUnd.png#357;Und.png#303;Und.png#1181;Und.png#470;Und.png#1096; Und.png#1084;Und.png#970;Und.png#359; [[Plural|Und.png#1067;.]] Und.png#270;Und.png#1570;Und.png#7863;Und.png#1116;®Und.png#297;†Und.png#61489;Und.png#1116;ª, Und.png#7851;Und.png#7913;$ Und.png#1737;Und.png#343;Und.png#464;Und.png#949;Und.png#962;Und.png#1187;Und.png#1770;Und.png#1770; Und.png#476;Und.png#1084; žUnd.png#7919; Und.png#7909;Und.png#331;Und.png#357;Und.png#1241;Und.png#1103;Und.png#1656;Und.png#269;Und.png#1106;Und.png#1108;Und.png#912;Und.png#8363;Und.png#8319;) Und.png#64485;Und.png#7883;Und.png#942;Und.png#1073; zu žUnd.png#7919; [[Buchstabe|Und.png#1041;Und.png#369;Und.png#267;Und.png#293;Und.png#8747;Und.png#359;Und.png#940;Und.png#1074;Und.png#941;Und.png#942;]] Und.png#289;Und.png#1241;Und.png#1210;Und.png#1731;Und.png#345;Und.png#464;Und.png#291;Und.png#509; Und.png#1181;Und.png#8467;Und.png#7875;Und.png#7881;Und.png#329;Und.png#1101; [[Zeichen|Und.png#379;Und.png#1636;Und.png#299;¢Und.png#1081;Und.png#281;Und.png#324;]] Und.png#373;Und.png#464;Und.png#601; ˆUnd.png#711;Und.png#713;Und.png#728;Und.png#729;Und.png#730;˜Und.png#733;Und.png#768;Und.png#769;Und.png#771;Und.png#777;Und.png#900;Und.png#901;Und.png#1465;Und.png#1466;Und.png#1471;Und.png#1473;Und.png#1474;Und.png#1611;Und.png#1612;Und.png#1614;Und.png#1615;Und.png#1617;Und.png#1618;Und.png#1619;Und.png#1620;Und.png#1652;Und.png#1752;Und.png#1753;Und.png#1754;Und.png#1755;Und.png#1756;Und.png#1760;Und.png#1761;Und.png#1762;Und.png#1764;Und.png#1765;Und.png#1766;Und.png#1767;Und.png#1768;Und.png#1771;Und.png#1772;‘’Und.png#8219;“”Und.png#61446;Und.png#61447;Und.png#61448;Und.png#61449;Und.png#61455;Und.png#61456;Und.png#61457;Und.png#61458;Und.png#61459;Und.png#61460;Und.png#61461;Und.png#61462;Und.png#61463;Und.png#61464;Und.png#61465;Und.png#61466;Und.png#61467;Und.png#61468;Und.png#61487;Und.png#61488;Und.png#64286; Und.png#417;Und.png#271;Und.png#1101;Und.png#1103; Und.png#731;Und.png#1456;Und.png#1457;Und.png#1458;Und.png#1459;Und.png#1460;Und.png#1461;Und.png#1462;Und.png#1463;Und.png#1464;Und.png#1467;Und.png#1469;Und.png#1613;Und.png#1616;Und.png#803;Und.png#1621;Und.png#1763;Und.png#1770;Und.png#1773;‚„…Und.png#61444;Und.png#61445;Und.png#61470;Und.png#61471;Und.png#61472;Und.png#61473;Und.png#61474;Und.png#61475;Und.png#61476;Und.png#61477;Und.png#61478;Und.png#61479;Und.png#61480;Und.png#61481;Und.png#61482;Und.png#61483;Und.png#61484;, ðUnd.png#299;Und.png#281; Und.png#8494;Und.png#7881;Und.png#328;Und.png#279; [[bösonders|Und.png#946;œšUnd.png#7891;Und.png#331;Und.png#273;Und.png#275;Und.png#345;Und.png#601;]] Und.png#7850;Und.png#7915;Und.png#64509;Und.png#349;Und.png#961;Und.png#341;Und.png#7863;Und.png#962;Und.png#1035;Und.png#949; Und.png#963;Und.png#948;Und.png#273;ëUnd.png#1103; Und.png#1041;Und.png#1101;Und.png#359;Und.png#511;Und.png#326;Und.png#476;Und.png#324;Und.png#291; Und.png#1084;Und.png#7843;rUnd.png#954;Und.png#912;Und.png#941;Und.png#1103;Und.png#1636;Und.png#329; üUnd.png#331;Und.png#271; Und.png#432;Und.png#324;Und.png#357;Und.png#283;Und.png#341; Und.png#466;Und.png#273;Und.png#275;Und.png#343; uUnd.png#1100;Und.png#7875;® Und.png#271;Und.png#281;Und.png#1084; Und.png#1042;Und.png#7859;Und.png#1569;Und.png#1187;Und.png#962;Und.png#357;Und.png#956;Und.png#1100;Und.png#941;Und.png#324; Und.png#7863;Und.png#1488;Und.png#291;Und.png#277;Und.png#1098;Und.png#343;å¢Und.png#1187;Und.png#1090; Und.png#64485;Und.png#7883;Und.png#942;Und.png#1073;, Und.png#464;Und.png#329; Und.png#279;ïUnd.png#324;ïUnd.png#65158;ëUnd.png#329; Und.png#1170;aUnd.png#8467;Und.png#8467;Und.png#7873;Und.png#942; Und.png#7855;Und.png#7913;çUnd.png#293;
durch den Buchstaben hindurch
Und.png#8594; —Und.png#8800;–†Und.png#8776; Und.png#8260;+¦Und.png#8213;=±Und.png#8594;—Und.png#8800;–†Und.png#8776;Und.png#8260;+¦-

Und.png#270;Und.png#507;Und.png#351; ßëUnd.png#295;Und.png#462;Und.png#361;Und.png#8359;Und.png#7871;Und.png#8470; Und.png#65244;Und.png#7913;Und.png#1084;Und.png#943;Und.png#324;Und.png#271;Und.png#275;šUnd.png#355; [[wikipedia:de:Diakritisches Zeichen|Und.png#330;Und.png#296;Und.png#278;]] ãUnd.png#946;Und.png#941;Und.png#343; Und.png#307;Und.png#281;Und.png#355;žUnd.png#359; Und.png#1181;Und.png#1257;Und.png#1084;Und.png#1096;Und.png#355; Und.png#1467;

... alles doof