Deutsch mit kyrillischer Schrift

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Ди Шрифтреформ ыст нах Протестэн дер Бух-Ферлагэ (ауссэр Бертельсман) ауф фрюестэнс 2015 фершобен вордэн. Нур зо хеттэ ман генуг Цайт, ум нох ди цигтаузенд тоннэн Бюхер ын лятайнышэр Шрифт цу феркауфэн.

Айнэм гэхаймэн Проект дер Бундесрегирунг цуфольгэ золь ди дойтшэ Шпрахэ бис цум Ярэ 2025 ауф кырилишэ Шрифт умгештэльт вердэн. Дис золь нах Ангабэн дер Культусминистерконферэнц дас Ерлернен дер дойтшен Рехьтшрайбунг дойтлихь ферайнфахэн. Аух ым Хинблик ауф дас ферайнихьтэ Ойропа ыст айн позитивер Ефект цу ервартэн, да ди Шрифт шритвайзэ ым гезамтен Райхьэ умгештэльт вердэн вырд.

Дурхь ди ное Шрайбвайзэ мит кырилишэр Шрифт вырд ди дойтшэ Рехьтшрайбунг радикаль фон айнем гемышт-фонетыш-етымольогышэн ауф айн райн-фонетышэс Регельвэрк умгэштэльт, абгезеен фон дер Ауслаутферхьэртунг, ди аух вайтерхьын унберыкзыхьтыхьт бляйбт. Ым Гегензац цур Рехьтшрайбреформ фон 1996 вырд эс едох дисмаль кайнэ Ыбергангсфрыст гебэн, ын дер байде Шрайбвайзэн цулесыхь зынд. Аух вырд ди ное Рехьтшрайбунг нихьт нур ин Шулен унд бэхёрдэн, зондэрн фюр дас гезамтэ Фольк фербиндлихь вердэн. Ди ное Регелунг ыст зомыт фон айнем Таг ауф ден андерэн анцувендэн, ди Фервендунг дер лятайнышэн Шрифт вырд унтэр Андроунг дер Церхакунг ферботэн.

Ди ное Рехьтшрайбунг вурдэ аусгеарбайтэт унд патэнтирт фон дер Фырма Бертельсман. Земтлихьэ Лиценцгебюрен зинд ан дизе абцуфюрен.

Und jetzt nochmal für die zehn Millionen Bulgaren, die ganz unauffällig in Deutschland leben:[bearbeiten]

Айнъм гъхаймън Пройект дер Бундъсрегирунг цуфолгъ зол ди дойчъ Шпрахъ бис цум Яръ 2025 ауф кюрилишъ Шрифт умгъщелт вердън. Дис зол нах Ангабън дер Култусминистърконфъренц дас Ерлернън дер дойчън Рехтшрайбунг дойтлих фърайнфахън. Аух им Хинблик ауф дас ферайнигтъ Ойропа ист айн позитивър Ефект цу ервартън, да ди Шрифт шритвайзъ им гъзамтен Райхьъ умгъщелт вердън вирд.

Дурх ди нойе Шрайбвайзъ мит кюрилишър Шрифт вирд ди дойчъ Рехтшрайбунг радикал фон айнъм гъмищ-фонетиш-етюмологишън ауф айн райн фонетишъс Регълверк умгъщелт, абгъзеън фон дер Ауслаутферхертунг, ди аух вайтерхин унбърюкзихтигт бляйбт. Им Гегънзац цур Рехтшрайбреформ фон 1996 вирд ъс йедох дисмал кайнъ Ыбъргангсфрист гебън, ин дер байдъ Шрайбвайзън цулесиг зънд. Аух вирд ди нойъ Рехтшрайбунг нихт нур ин Шулън унд бъхьордън, зондерн фюр дас гъзамтъ Фолк фербиндлих вердън. Ди нойъ Регълунг ист зомит фон айнъм Таг ауф ден андърън анцувендън, ди Фервендунг дер лятайнишън Шрифт вирд унтър Андроунг дер Церхакунг ферботън.

Ди нойе Рехтшрайбунг вурдъ аусгъарбайтът унд патентирт фон дер Фирма Бертълсман. Земтлихъ Лиценцгъбюрън зинд ан дизъ абцуфюрън.

Siehe auch.png Siehe auch:  Андроунг